Cum arată pensiile speciale lângă indemnizaţia de 296 de lei a unui invalid de război?

FreshNews

Nu mai trăiesc foarte mulţi dintre veteranii rămaşi invalizi după ce au luptat în ultimul război mondial. Au plecat la război, pentru ţara lor, şi s-au întors schilodiţi pe viaţă. Statul le plăteşte veteranilor invalizi indemnizaţii cuprinse între 224 şi 296 de lei. Ei nu au ieşit niciodată în stradă. Au înţeles că ţara nu poate mai mult.

Au fost iritant de vocali, ieri, rezerviştii colonelului Mircea Dogaru. Sunt nemulţumiţi că guvernul le ajustează pensiile, care sunt de cel puţin zece ori mai mari decât amărâtele de indemnizaţii ale veteranilor invalizi.
Cei ca Dogaru nu au luptat în vreun război, nu au suferit vreo rană în slujba patriei. Au ştiut doar să facă scandal la momentele potrivite. Astfel s-au ales cu pensii care devin de-a dreptul nesimţite când sunt comparate cu indemnizaţia unui veteran.
Cu mult tupeu cer şi mai mult. Ameninţă că dau iar foc la ţară când guvernul le ajustează puţin pensiile nesimţite.
Culmea este că nu sunt singura categorie cu organul decenţei complet atrofiat.
Înainte de Crăciun parlamentarii şi-au făcut un cadou: alte pensii nesimţite care pot ajunge până la 4.000 de lei, în funcţie de numărul mandatelor petrecute, mai bine spus dormite, prin Parlament.

SCANDAL | Ponta face dezvaluiri incredibile despre economie. ESTE VIZATA COMISIA EUROPEANA

FreshNews
PONTA
Fostul premier al Romaniei incepe sa vorbeasca despre cum este hartuita Romania de europeni.
„V-o spun direct fără teorii conspiraționiste si fara nici o alta panica. Da. Politica generala a Uniunii Europene este de a reduce si chiar de a închide producția de Energie pe Cărbune. Si sunt doua tari afectate: Polonia si Romania.
Doi. Daca se-nchid, Doamne fereste, C.E.H (C.E. Hunedoara) si pe urma C.E.O. (C.E. Oltenia) toata Transilvania va cumpara energie electrica, conform directivelor europene din Cehia, Ungaria, Slovenia, Polonia.”, a declarat recent Ponta.
Practic, minele vor fi desfiintate la solicitarea Comisiei Europene.

Ordinul MADR cu toate formularele ce trebuie completate și depuse la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului

FreshNews

 ORDIN nr.................din...................... pentru aprobarea procedurii privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale industrie alimentară nr.141717 din 24.11.2014 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având în vedere prevederile art. 3, alin.(101) din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, emite următorul: ORDIN Art. 1. – (1) Se aprobă procedura privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice. (2) Procedura este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. – Serviciul Național pentru Plante Medicinale și Aromatice și Produse ale Stupului din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art.3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRU Daniel CONSTANTIN 1 ANEXA PROCEDURĂ PRIVIND MODUL DE REALIZARE A NOTIFICĂRII PRODUSELOR FINITE PE BAZĂ DE PLANTE MEDICINALE, AROMATICE ŞI PRODUSE ALE STUPULUI CARE SE NOTIFICĂ DE CĂTRE OPERATORII DIN DOMENIU ŞI SE ÎNCADREAZĂ CA SUPLIMENTE ALIMENTARE, PRODUSE DE UZ INTERN SAU EXTERN, EXCLUSIV PRODUSELE COSMETICE I. Scopul procedurii 1. Procedura privind modul de realizare a notificării are drept scop organizarea activităţilor Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului, denumit în continuare, SNPMAPS, în ceea de priveşte evaluarea dosarelor de notificare depuse de operatorii din domeniu şi avizarea produselor finite încadrate ca suplimente alimentare sau ca produse de uz extern în vederea comercializării. 2. Procedura privind modul de realizare a notificării stabileşte regulile generale privind etapele referitoare la analiza, metodele, tehnicile de lucru utilizate şi condiţiile în care un produs finit pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, încadrat ca supliment alimentar sau ca produs de uz extern poate obţine din partea SNPMAPS dreptul de comercializare pe piaţa din România. 3. Notificarea are ca scop informarea autorităţilor asupra intenției de introducere pe piață a suplimentelor alimentare sau a produselor de uz extern şi furnizarea informaţiilor clare şi concludente privind identificarea, calitatea, siguranţa pentru sănătatea umană şi efectele declarate ale produsului finit a cărui comercializare este vizată. II. Domeniul de aplicare și cadrul legislativ 1. Procedura de notificare se aplică tuturor produselor încadrate ca suplimente alimentare (produse de uz intern - Anexa I) sau produse de uz extern (Anexa II) pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, înaintea introducerii lor pe piaţă, pentru comercializare. 2. Notificarea este obligaţia operatorilor din domeniu, care intenţionează să introducă pe piaţă în vederea comercializării suplimentul alimentar sau produsul de uz extern. 3. Nu se supun prezentei proceduri: a) suplimentele alimentare care conţin exclusiv vitamine şi minerale, ce intră sub incidenţa Ordinului nr. 1069/2007 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare; b) produsele cosmetice; c) medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională, reglementate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.297/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificată pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională. 2 4 Cadrul legal care reglementează domeniul suplimentelor alimentare și al produselor de uz extern este prezentat în Anexa III. III.Definiţii și termeni utilizaţi În prezenta procedură următorii termeni sunt definiţi astfel: 1. notificare – înstiinţarea scrisă privind intenţia operatorului de punere pe piaţă a unui produs pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, prin înregistrarea cererii de notificare; 2. aviz / certificat de notificare - document eliberat de SNPMAPS care atestă faptul că suplimentul alimentar/produsul de uz extern poate fi comercializat pe piaţa din România; 3. mostra de produs- eșantion din produsul finit ce a fost propus pentru notificare și care urmează a fi comercializat ca supliment alimentar sau produs de uz extern; 4. operator din domeniu – agentul economic, producătorul, importatorul sau distribuitorul, denumit în continuare operator, care introduce pe piaţa din România în vederea comercializării, în condiţiile legii, suplimente alimentare sau produse de uz extern, în baza avizului/certificatului de notificare eliberat de SNPMAPS; 5. arbitrare – analizarea, de către Comitetul tehnic al plantelor medicinale și aromatice și al produselor stupului, denumit în continuare Comitet, a disputelor dintre operatori și SNPMAPS asupra unor probleme tehnice şi/sau ştiinţice legate de activitatea de notificare sau gestionare a propunerilor de mențiuni de sănătate. IV. Descrierea procedurii de notificare 1. Procedura de notificare constă într-o succesiune de operaţii efectuate în cadrul Compartimentului de Notificare al SNPMAPS, care are drept rezultat final eliberarea avizului/certificatului de notificare, ca document obligatoriu pentru punerea pe piaţă a produselor încadrate în categoria suplimentelor alimentare sau a produselor de uz extern. Activitatea de notificare implică analizarea documentelor dosarului de notificare depus de către operator în vederea verificării: a) conformităţii acestora cu legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă; b) concordanţei dintre documente şi mostra de produs; c) acurateţii textelor propuse pentru prezentarea şi promovarea produselor (etichetă, prospect, materiale publicitare). 2. Operatorul care solicită avizul/certificatul de notificare are obligaţia de a întocmi dosarul de notificare al produsului finit pe care intenţionează să îl introducă pe piaţă. 3. Depunerea şi înregistrarea dosarului de notificare 3.1. Dosarul de notificare compus din documentele prezentate în Anexa I.1 și Anexa II.1, se depune de către operator la SNPMAPS. Operatorul are obligaţia să pastreze o 3 copie a dosarului depus la SNPMAPS, pentru a fi prezentată organelor abilitate de control, la solicitarea acestora. 3.2. Depunerea dosarului de notificare se face personal de către operator sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, la sediul SNPMAPS. În mod excepţional, motivat de situaţii speciale, se acceptă ca dosarul de notificare să fie transmis prin curierat. Operatorul are obligaţia de a plăti serviciile facturate în prealabil analizării dosarului de notificare. 3.3. Fiecărui dosar de notificare i se alocă un număr unic, cu următoarele menţiuni: a) în cazul produselor de uz extern, numărul unic este precedat de seria EX; b) în cazul suplimentelor alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, un numărul unic precedat de seria AA (dacă certificatul de notificare este eliberat de SNPMAPS), AB (dacă certificatul de notificare este eliberat de CRSP Timișoara), AC (dacă certificatul de notificare este eliberat de CRSP Cluj) și AD (dacă certificatul de notificare este eliberat de CRSP Iași); c) în cazul suplimentelor alimentare care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/ 2005 privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, se alocă un număr unic, neprecedat de serie, iar avizul de notificare este eliberat de către SNPMAPS. 3.4. Informaţiile care figurează în dosarul de notificare au caracter confidenţial şi sunt accesibile doar SNPMAPS şi operatorului. Dosarul de notificare poate fi consultat şi de către organele abilitate de control, la solicitarea motivată şi legală a acestora. 4. Evaluarea dosarului de notificare 4.1. Evaluarea propriu-zisă a dosarului presupune verificarea complexă a produsului, prin studierea documentelor referitoare la acesta (valabilitatea documentelor, existenţa şi corectitudinea informaţiilor, asumarea responsabilităţii operatorului prin semnătură şi ştampilă, concordanţa dintre documente, acurateţea privind informaţiile, formularea textelor de pe etichetă şi materialele de prezentare și promovare a produselor). 4.2.Evaluarea dosarului de notificare se realizează într-un interval de maximum 10 zile calendaristice pentru suplimentele alimentare care fac obiectul Ordinului nr. 1228/2005/244/63/2006, respectiv 30 zile calendaristice pentru produsele de uz extern și suplimentele alimentare care fac obiectul Ordinului 244/401/2005. Termenul curge din momentul în care operatorul a achitat taxa de analizare a dosarului de notificare. 4 5. Întocmirea adresei constatatoare şi remiterea acesteia operatorului 5.1.Observaţiile rezultate în urma evaluării dosarului de notificare, precum şi eventualele propuneri/recomandări de corectare a modului de redactare se fac prin adresă, înregistrată în Registrul de corespondenţă al SNPMAPS, care este transmisă operatorului personal sau prin poştă electronică. 5.2.În cazul nesoluționării observaţiilor din adresa transmisă într-o perioadă de 6 luni de la depunerea dosarului de notificare, acesta se clasează. Numărul unic alocat dosarului de notificare clasat este publicat pe site-ul www.bioresurse.ro la Lista dosarelor de notificare clasate. 6. Re-evaluarea dosarelor de notificare 6.1.Re-evaluarea dosarelor de notificare constă în verificarea modului de îndeplinire a propunerilor/recomandărilor din adresa trimisă în urma analizei iniţiale a dosarului de notificare. În cazul îndeplinirii parţiale sau necorespunzătoare a acestora, se redactează o nouă adresă, care urmează acelaşi circuit. Termenul de eliberare a avizului/certificatului de notificare se prelungeşte până la completarea integrală a dosarului, dar nu mai mult de 6 luni de la înregistrarea dosarului de notificare. 6.2.În situaţia în care operatorul solicită notificarea ulterioară a produselor ale căror dosare au fost clasate, procedura de notificare va fi reluată integral, operatorul având obligaţia de a plăti din nou taxa de evaluare a dosarului de notificare. Fac excepţie situaţiile în care întârzierea se datorează unor cauze neimputabile operatorului care a depus dosarul de notificare şi pentru care operatorul prezintă documente doveditoare în acest sens. 7.Arbitrarea problemelor ştiinţifice şi tehnice apărute în cadrul activităţii de notificare 7.1.Dosarele de notificare care în urma evaluării de către SNPMAPS sunt identificate cu probleme tehnice sau ştiinţifice pentru care este necesară arbitrarea din partea Comitetului vor fi înaintate către acesta, însoţite de o Fișă sintetică în care este prezentată pe scurt şi argumentată situaţia şi motivul pentru care nu a fost eliberat Avizul/Certificatul de notificare. 7.2.Concluziile și recomandările Comitetului sunt comunicate SNPMAPS în maxim 60 de zile de la depunerea cererii de arbitrare, iar SNPMAPS le pune în aplicare şi informează, la rândul său operatorul asupra modului în care a fost soluţionată cererea sa de notificare. 8. Redactarea avizului/certificatului de notificare 8.1.Redactarea avizului/certificatului de notificare constă în înscrierea, pe suport de hârtie, a elementelor esenţiale care caracterizează produsul. Varianta electronică a documentului este păstrată în baza de date a SNPMAPS. 5 8.2.Fiecare aviz/certificat de notificare se redactează în două exemplare, ambele cu valoare de original. Elementele de identificare sunt prevăzute în Anexa I.2 si Anexa I.3 pentru suplimentele alimentare, respectiv Anexa II.2 pentru produsele de uz extern. 8.3.Avizul/Certificatul de notificare se redactează pe o singură faţă a colii de hârtie, prin adaptarea fontului sau a mărimii literelor. În mod cu totul excepţional, în cazul unor formule supradimensionate sau a unor produse care se prezintă sub formă de pachete/kit-uri, se poate redacta şi pe ambele feţe, cu indicarea numărului paginii şi a numărului total de pagini a documentului. 8.4.Avizul/certificatul de notificare se semnează de persoana care a întocmit documentul, de şeful Compartimentului de Notificări şi de şeful SNPMAPS. Ca elemente suplimentare de siguranţă avizul/certificatul de notificare va conţine ştampila SNPMAPS şi elementul de securitate, respectiv timbrul sec cu sigla SNPMAPS. 9. Eliberarea Avizului/Certificatului de notificare 9.1.Avizul/Certificatul de notificare eliberat de către SNPMAPS este înmânat reprezentantului autorizat al operatorului care l-a solicitat. Pe exemplarul care rămâne la SNPMAPS, reprezentantul autorizat al operatorului semnează de primire, menţionând data eliberării. 9.2.Avizul/Certificatul de notificare este valabil atât timp cât nu se modifică compoziţia și calitatea produsului. 9.3.În cazul apariţiei de noi reglementări referitoare la comercializarea produselor notificate, operatorul are obligaţia de a se prezenta la SNPMAPS şi a se supune noilor cerinţe legislative. 9.4.Avizul/Certificatul de notificare eliberat este înregistrat în Registrul de corespondență al SNPMAPS. 9.5.Avizul/Certificatul de notificare nu este transmisibil şi conferă dreptul exclusiv al operatorului care l-a obţinut de a comercializa produsul pe teritoriul României. 10. Înscrierea Certificatelor/Avizelor de notificare eliberate în Registrul Unic 10.1. Avizele/Certificatele de notificare eliberate sunt înregistrate în Registrul Unic de evidenţă a avizelor/ certificatelor de notificare ale produselor (denumit Registrul Unic) în care se consemnează următoarele: numărul şi seria Certificatului/Avizului de notificare, după caz, deţinătorul acestuia, denumirea produsului şi în anumite situaţii, unele observaţii rezultate din evenimente apărute ulterior notificării: a) schimbarea denumirii produsului, fără a i se modifica compoziţia; b) retragerea produsului de pe piaţă; c) schimbarea denumirii deţinătorului notificării; d) schimbarea deţinătorului notificării; e) altele, similare. 6 10.2.Înregistrarea se efectuează lunar de către o persoană din cadrul SNPMAPS, desemnată de şeful SNPMAPS. 10.3.Registrul Unic de evidenţă a certificatelor de notificare a suplimentelor alimentare include distinct produsele notificate de către Centrele Regionale de Sănătate Publică Timişoara, Cluj şi Iaşi (CRSP). 10.4.Raportarea de către toate unităţile CRSP în vederea centralizării datelor la SNPMAPS şi înscrierii certificatelor eliberate în Registrul Unic se face sub formă de tabel (Anexa I.7), însoţit de copii ale Certificatelor de notificare, lunar, până în data de 2 a lunii următoare. 10.5. Actualizarea Registrului Unic şi a informaţiilor de interes public privind produsele notificate se face lunar pe site -ul www.bioresurse.ro. 11. Raportarea către MADR 11.1.SNPMAPS întocmeşte Lista produselor pentru care au fost eliberate Avize/Certificate de notificare şi o prezintă lunar, până pe data de 2 a lunii următoare, personalului responsabil desemnat din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 11. 2. Lista cuprinde produsele notificate conform legislației în vigoare la SNPMAPS, şi la CRSP Timişoara, Cluj, Iaşi, care au obținut aviz/certificat de notificare precum și lista cu produsele ale căror dosare prezintă probleme științifice și tehnice și au fost înaintate Comitetului pentru arbitrare. V. Actualizarea informaţiilor de pe etichetele şi materialele de prezentare și promovare a produselor notificate 1.Deţinătorul avizului/certificatului de notificare are obligaţia actualizării informațiilor înscrise pe eticheta și prospectul suplimentelor alimentare și a produselor de uz extern notificate, în cazul modificării cerințelor legislative comunitare și naționale. 2.Dosarul de actualizare a etichetei și prospectului înaintat SNPMAPS va cuprinde: Cererea de solicitare a evaluării documentelor (Anexa I.4), datată, semnată şi ştampilată, eticheta/prospectul/materialul promoțional iniţial, aprobate cu ocazia eliberării Avizului/ Certificatului de notificare, propunerea nouă de etichetă/ prospect, copie după Avizul/Certificatul de notificare, Lista de ingrediente. 3.Analiza dosarului se realizează în maximum 30 de zile de la depunere şi se finalizează printr-o adresă oficială, transmisă personal sau prin poşta electronică, prin care operatorului i se aduc la cunoştiinţă observaţiile/recomandările, când este cazul, sau aprobarea modificărilor propuse, când acestea corespund cerinţelor legale. 7 VI. Eliberarea Anexelor la Aviz/ Certificat de notificare (actele adiționale) 1.Situaţiile care necesită actualizarea documentelor de notificare, fără a impune însă renotificarea produsului sunt: modificarea formei de comercializare, de ambalare, schimbarea denumirii deţinătorului Avizului/Certificatului de notificare, schimbarea denumirii produsului fără modificarea compoziţiei acestuia, cedarea dreptului de proprietate asupra produsului de către deţinătorul notificării și altele, similare. 2. Eliberarea Anexelor la Aviz/ Certificat de notificare este conditionată de prezentarea documentelor care justifică solicitarea: cerere de eliberare a Actului adiţional (Anexa I.5) cu explicarea motivului şi declararea faptului că producătorul, calitatea şi compoziţia produsului nu au fost modificate; copie după Avizul/Certificatul de notificare şi anexele existente; eticheta nouă şi după caz copii după actul de autorizare a funcţionării operatorului, contract de cesionare, de vânzare–cumpărare şi altele, similare. 3.Redactarea Anexelor la Aviz/ Certificat de notificare se face în condiţiile prevăzute la punctul IV.8. 4.Eliberarea Anexelor la Aviz/ Certificat de notificare se face în maxim 10 zile calendaristice. VII. Eliberarea duplicatelor la Avizul/Certificatul de notificare 1.La solicitarea scrisă a deținătorului notificării prin depunerea cererii (Anexa I. 5), SNPMAPS eliberează, în termen de maxim 10 zile calendaristice, duplicatul solicitat, care prezintă următoarele particularităţi: a) mențiunea “duplicat”; b) elementele de identificare şi siguranţă (ştampile, sigle, semnături, timbru sec) specifice momentului la care s-a formulat solicitarea. 2.Redactarea duplicatelor se face în condiţiile prevăzute la pct. IV.8. VIII. Eliberarea Certificatului de liberă vânzare (Free Sale Certificate) 1.Certificatul de liberă vânzare (Free Sale Certificate) reprezintă documentul care serveşte la înregistrarea pe piețe terţe a produselor notificate la SNPMAPS. 2.La solicitarea oficială a deţinătorului Avizului/Certificatului de notificare, SNPMAPS eliberează Certificat de liberă vânzare (Free Sale Certificate). Certificatul se eliberează pentru o singură piaţă externă şi poate fi comun mai multor produse notificate. 3.Documentul se redactează în limba engleză (Anexa I. 6), în două exemplare, ambele cu valoare de original, cu respectarea condiţiilor de la pct. IV.8. 4.Înmânarea Free Sale Certificate se face personal, reprezentantului autorizat al operatorului, după înregistrarea în Registrul de corespondenţă al SNPMAPS cu confirmarea (semnătură, dată) pe exemplarul rămas la SNPMAPS. 8 IX. Tarifele serviciilor prestate de SNPMAPS Tarifele serviciilor prestate de SNPMAPS pentru activităţile curente implicate de procedura de notificare a suplimentelor alimentare şi a produselor de uz extern obţinute din plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului sunt afişate pe site-ul www.bioresurse.ro. 9 ANEXA I NOTIFICAREA SUPLIMENTELOR ALIMENTARE Suplimentele alimentare sunt produse care se administrează pe cale orală cu scopul de a suplimenta regimul alimentar; ele reprezintă surse concentrate de nutrienți ori alte substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, care se comercializează sub formă predozată, destinate să fie consumate în cantități mici, unitare, măsurate. Suplimentele alimentare se livrează consumatorului final numai ambalate. Suplimentele alimentare se prezintă: • sub forma solidă, ca ceaiuri simple sau compuse (obținute din diverse parți de plante, mărunțite mai fin sau mai grosier), comprimate (acoperite sau neacoperite), capsule (tari sau gelatinoase), pulberi și granule (în casete, pliculete, pachete), batoane, jeleuri, caramele și altele similare; • sub forma de soluții lichide, de tipul: siropuri, tincturi, extracte apoase, extracte hidroalcoolice, alcoolice sau glicerinice (gemoderivate), esențe, uleiuri grase, uleiuri esențiale și altele, ambalate în flacoane (cu sau fără picurător), fiole buvabile și alte forme similare. În categoria suplimentelor alimentare sunt incluse: a) plante medicinale și aromatice utilizate ca atare, prelucrate primar sau procesate; b) extracte vegetale și animale și alte produse de origine vegetală și animală procesate; c) amestecuri de extracte vegetale și animale, amestecuri ale acestora cu vitamine și/sau minerale, inclusiv amestecuri de vitamine și/sau minerale cu plante medicinale și aromatice, produse de origine animală, microorganisme, aminoacizi, grasimi de origine vegetală și animală și alți nutrienți; d) produse apicole: polen, păstură, lăptișor de matcă, propolis, extracte de larve de albine/trantori și alte produse apicole, amestecuri de produse apicole și/sau amestecuri de produse apicole cu plante medicinale și aromatice și/sau alte produse de origine animală și/sau uleiuri esențiale, vitamine, minerale și alți nutrienți; e) alte produse dovedite științific a fi suplimente alimentare, necuprinse în Ordinul 1228/20055 sau în Ordinul nr. 244/2005. Este interzisă comercializarea suplimentelor alimentare predozate, fără a fi ambalate. Intrarea pe piața a suplimentelor alimentare se face în urma notificării și obținerii avizului/ certificatului de notificare. Cadrul legal caruia i se supun suplimentele alimentare este cuprins în Anexa III și grupează prevederi ale legislației alimentare generale, legislația specifică suplimentelor alimentare și reglementări ale Uniunii Europene, aplicabile acestei categorii de produse alimentare. 10 Anexa I. 1. Dosar de notificare pentru suplimentele alimentare În concordanță cu atribuțiile SNPMAPS prevăzute în Legea 491/2003, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de notificare trebuie să conțină: 1. Cererea de notificare (Anexa I.1.a) ; 2. Certificatul de inmatriculare al agentului economic la Registrul Comerțului (copie); 3. Declarație-angajament (Anexa I.1.b); 4. Fișa de prezentare a produsului; 5. Specificația tehnică a produsului finit/standard de firmă/standard de produs (pentru producătorii români) sau un document similar (Technical data sheet, Finished product specification), pentru importatori/distribuitori; 6. Schema fluxului tehnologic; 7. Lista de ingrediente (cantitativ și/sau procentual); 8. Fișa tehnică pentru plantele autohtone folosite ca materii prime și/sau informații bibliografice relevante în cazul speciilor ce aparțin florei altor țări (Anexa I.1.c); 9. Documente care atestă calitatea și siguranța ingredientelor și ale produsului finit (analize fizico-chimice și microbiologice; certificat de conformitate din țara de origine a produsului, din care să rezulte că produsul este propriu consumului uman; certificat de liberă vânzare și alte documente similare pentru produsele din import); 10. Documente care atestă utilizarea ambalajelor care intră în contact intim cu produsul în scop alimentar și/sau farmaceutic; 11. Eticheta – macheta în limba română, obligatoriu ștampilată și semnată; eticheta va cuprinde informațiile ce trebuie furnizate obligatoriu consumatorului, care sunt prezentate în Anexa I.1.d; 12. Declarația privind depășirea DZR% (Anexa I.1. e) - în cazul în care suplimentul alimentar conține vitamine și/sau substanțe minerale reglementate restrictiv la nivel național sau UE; 13. Prospect în limba română, obligatoriu dacă se face trimitere la el în eticheta și/sau este introdus în ambalajul secundar; 14. Mostra de produs, care reprezintă produsul original, fără aplicarea etichetei în limba română la produsele importate; în cazul suspiciunilor (autosesizare SNPMAPS, alerte, sesizări din partea altor autorități) se vor efectua, în laboratoare acreditate, analize privind calitatea și siguranța produsului finit înainte de introducerea pe piață a acestuia. Operatorul are obligația să prezinte buletine de analize/rapoarte de testare sau să suporte costurile analizelor solicitate suplimentare (de către SNPMAPS). 11 Anexa I.1. a. Cererea de notificare CERERE DE NOTIFICARE Subsemnatul.............................................................................................................. Reprezentant al firmei: ............................................................................................... cu sediul in: Loc. ........................................................................................................ Jud./ Sector.................................., Str. ........................................., Nr. ...................... Bl. .............., Sc. .............., Etj. ..........., Sc. ............., Telefon: ................................... Fax:................................................., E-mail ............................................................... Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: ................................................................. Cod Unic de Înregistrare ............................................................................................. Solicit avizul de recepție al notificării pentru produsul: ............................................... DATE DESPRE PRODUS: 1. Producator:............................................................................................ Adresa: ................................................................................................................... Tel./ Fax. ..................................................................1) 2. Forma de comercializare/prezentare a produsului: . .............................................................................................................................. 2) 3. Lista de ingrediente: INGREDIENT CANTITATEA Substanțe active: 3) ................................. Excipienți: ................................ DATELE PESOANEI DE CONTACT: Nume și prenume .................................................... Tel. ......................................... Fax ............................................, E-mail ................................................................... Semnătura și ștampilă solicitant, 1) Se vor completa toate datele de identificare pentru cazuri particulare, de exemplu Produs pentru..., Reprezentat prin.... etc. 2) Se vor completa toate formele de comercializare ale produsului pentru care se solicita Avizul/ Certificatul de notificare 3) Pentru plante se vor trece denumirile populare si denumirile stiintifice 12 Anexa I.1.b Declarația angajament DECLARAȚIE – ANGAJAMENT Subscrisa..............................................................., societate comercială cu sediul în ......................, adresa ..............................................................., J…………, CUI …………………., reprezentată prin Director General/Administrator/Împuternicit legal ………................................................. În conformitate cu prevederile Ordinului 244/2005 și Ordinului 1228/2006 declarăm următoarele: 1. Produsul.......................................................................este un supliment alimentar ce încorporează preparate de origine minerală și vegetală care: - nu sunt toxice sau dăunătoare pentru sănătatea umană; - respectă regulile de fabricație și de punere pe piață pentru suplimente alimentare și produse din plante medicinale și alte ingrediente biologic active, valabile în țara de origine și în Uniunea Europeană; - respectă legislația românească privind prelucrarea, procesarea și comercializarea suplimentelor alimentare, precum și pe cele privind siguranța alimentelor. 2. Ambalajul în care este comercializat produsul este conform standardelor europene și românești privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare sau similare destinate consumului uman. 3. Ne angajăm să procedăm la analize frecvente și în momente variabile și să punem permanent rezultatele la dispoziția organelor abilitate. 4. Ne angajăm să respectăm recomandările Seviciului Național pentru Plante medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului formulate în privința produsului ....................................... în ceea ce privește etichetarea. 5. Ne angajăm să comunicăm imediat Seviciului Național pentru Plante medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului orice modificare survenită în privința produsului ……………………….. în raport cu datele conținute în dosarul de notificare. 6. Ne angajăm să punem la dispoziția Seviciului Național pentru Plante medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului orice documentație sau informații suplimentare cu privire la produsul ..................................care vor fi considerate necesare în vederea eliberării Certificatului de notificare. Data Director General/Administrator 13 Anexa I.1.c Fișa tehnică FIȘA TEHNICĂ PRODUCĂTOR/NOTIFICATOR ….…………………………………………………. ADRESA ………………………………………………………………………………… TEL/ FAX …………………………………….. Declară că planta: DENUMIRE POPULARĂ ………………………………………………….. DENUMIRE ȘTIINȚIFICĂ …………………………………………………. corespunde urmatoarei specificații: Loc de recoltare (zona): ..........................................…......................... Proveniență: planta de cultură planta din flora spontană Partea utilizată a plantei: radacina scoarță rășina fruct frunze floare inflorescență planta întreagă partea aeriana a plantei sămanța tal muguri Mod de recoltare: mecanic manual Perioada de recoltare: …………………………………….......………… Tratemente chimice aplicate înainte de recoltare: da nu Tratemente chimice aplicate după de recoltare: da nu Metoda de uscare (durata, temperatura …): ...........…………………………………………… Depozitare: …………………………………………………… Procesare în timpul depozitării: da nu dacă da, specificați ………………………….. Declar pe proprie răspundere că datele menționate în specificația de mai sus corespund cu realitatea. Data Semnătura 14 Anexa I.1.d. Informații obligatorii furnizate consumatorului INFORMAȚIILE OBLIGATORII PREZENTE PE ETICHETĂ • denumirea comercială a produsului; • precizarea că produsul este supliment alimentar; • forma de comercializare și cantitatea predozată; • lista ingredientelor active, cantitativ și/sau procentual, în ordinea descrescătoare a cantităților folosite; în cazul plantelor, trebuie să se specifice denumirea științifică (latină) sau farmacologică, denumirea populară și partea din planta folosită; în cazul extractelor vegetale, se menționează tipul de extract/solventul folosit, randamentul la extracție, eventual baza de extracție și substanța activă în care este standardizat; • ingredientele inactive (excipienții) doar se enumeră, specificându-se rolul acestora în tehnologia de fabricație; • mențiuni nutriționale (obligatoriu), mențiuni de sănătate și orice informații suplimentare considerate utile; • doza recomandată pentru consumul zilnic; • greutatea netă; • modul de utilizare/preparare/administrare; • atenționări și avertizări obligatorii: ”A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic”; „Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos”; „A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor”; • alte atenționări: „Produsul nu conține substanțe cu potențial alergenic”, iar dacă le conține, trebuie, în mod obligatoriu, nominalizate; „Consumul de.../produsul este contraindicat/interzis/restrictionat pentru persoanele...se nominalizează categoriile vulnerabile (cu diverse afecțiuni; femei însărcinate sau care alăptează, sportivi; anumite categorii de vârstă; altele); „A nu se consuma după orele...”; „Se interzice consumul de alcool în timpul utilizării produsului”; „Poate interacționa cu...”; „Poate modifica reflexele conducătorilor auto și ale persoanelor care manipulează utilaje”; „Colorantul ...poate afecta...”; „Cu zahar și îndulcitori”, altele; • condiții de păstrare; • denumirea firmei producătoare (la produsele din import se adaugă și țara de origine); • denumirea firmei care deține avizul/certificatul de notificare și datele de contact ale acesteia; • seria și numărul avizului/certificatului de notificare, precum și numele instituției care l-a eliberat; • data fabricației, lotul și termenul de valabilitate al produsului/ data minimă a durabilității….. ( sintagma „ a se consuma, de preferință, înainte de...” ). 15 Anexa I.1.e. Declarație privind depășirea DZR% (VNR%) DECLARAȚIE Noi, ...................................................................................................................., în calitate de importator/producător/distribuitor, ne asumăm integral responsabilitatea utilizării vitaminelor și/sau mineralelor în dozele în care apar acestea în suplimentul alimentar ..........................................................., apreciind ca porția zilnică recomandată de către fabricant respectă limitele superioare de securitate stabilitate după o evaluare științifică a riscurilor, în baza datelor științifice general acceptate și respectă, astfel, prevederile art. 5 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.1069/ 2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare. Data ………………… Reprezentant firmă, semnătură, ștampila 16 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA București SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, 021102, București, ROMÂNIA Tel./Fax: 210.91.28; 211.36.39 E-mail: bioresurse@adslexpress.ro Web: www.bioresurse.ro Anexa I.2 Avizul de notificare a suplimentelor alimentare Nr. înreg. / Data AVIZ DE NOTIFICARE În conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.A.P.D.R. nr. 244/2005 și al M.S. nr. 401/2005, privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE, AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI din cadrul Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, în baza documentației înaintate, decide ca următorul produs poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în ROMÂNIA, conform prevederilor legale în vigoare. Denumire produs: Forma de comercializare: Domeniu de utilizare: supliment alimentar: Compoziție/ (mg): Producător: Adresa: Deținător notificare: Adresa: Etichetarea produsului se realizează conform legislației în vigoare, cu modificările și completările ulterioare. Este interzisă înscripționarea ambalajului și/sau a prospectului produsului cu proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la asemenea proprietăți. Acest act devine nul în situația modificării compoziției (ingrediente și/sau cantități). Șef Serviciu SNPMAPS, Întocmit, Șef Compartiment, 17 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA București SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, 021102, București, ROMÂNIA Tel./Fax: 210.91.28; 211.36.39 E-mail: bioresurse@adslexpress.ro Web: www.bioresurse.ro Anexa I. 3. Certificatul de notificare a suplimentelor alimentare CERTIFICAT DE NOTIFICARE Seria: AA / nr: / În conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.A.P.D.R. nr. 1228/2005, al M.S. nr. 244/2006 si al A.N.S.V.S.A. nr. 63/2006 privind aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți, SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE, AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, în baza documentației înaintate, decide că următorul produs poate fi comercializat în ROMÂNIA, conform prevederilor legale în vigoare. Denumire produs: Forma de comercializare: Domeniu de utilizare: supliment alimentar Compoziție: Producător: Adresa: Deținător notificare: Adresa: Etichetarea produsului se realizează conform legislației în vigoare, cu modificările și completările ulterioare. Este interzisă înscriptionarea ambalajului și/sau a prospectului produsului cu proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la asemenea proprietăți. Acest act devine nul în situația modificării compoziției (ingrediente și/sau cantități). Șef Serviciu SNPMAPS, Întocmit, Șef Compartiment, 18 Anexa I. 4. Cerere de analizare etichetă/prospect Nr. înregistrare……………… CERERE CĂTRE Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului Compartimentul Notificări Suplimente Alimentare Subsemnatul(a)………………………………………..............……….............…, reprezentant al firmei..........................., cu sediul în localitatea …………………………………, Județ/ Sector ……….……, Str. ………………………………, nr. ………, Bl. …….., Sc. ……, Etj. …….., Ap. ….., nr.telefon………………………, e-mail: …………………………… solicit analizarea următoarelor documente: Nr. Crt. Denumire produs finit Analizare etichetă Analizare prospect Menționăm că producătorul precum și compoziția produsului/produselor nu au fost modificate. Data:.......................... Semnătura și ștampila *) se vor atașa copii ale Avizului/Certificatului de notificare, precum și ale Anexelor aferente, atunci când există. 19 Anexa I. 5 Cerere solicitare eliberare documente Nr. înregistrare……………… CERERE CĂTRE Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și Produse ale Stupului Compartimentul Notificări Suplimente Alimentare Subsemnatul(a)………………………………………………………., reprezentant al firmei ………………………………………………………………………., cu sediul în Loc. …………………………………………………………, Județ/ Sector ………..………….……, Str. ………………………………, nr. ………, Bl. …….., Sc. ……, Etj. …….., Ap. ……….., Nr.telefon………………………………, solicit eliberarea următoarelor documente: 1............................... .......(denumirea produsului și numărul Avizului/Certificatului de notificare) 2............................................................................................................... 3............................................................................................................... Anexez următoarele documente care justifică cererea : Am luat cunostință că documentele solicitate se vor elibera în termen de 30 zile lucrătoare. Data:.......................... Semnătura și ștampila 20 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA București SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, 021102, București, ROMÂNIA Tel./Fax: 210.91.28; 211.36.39 E-mail: bioresurse@adslexpress.ro Web: www.bioresurse.ro Anexa I. 6 Certificatul de liberă vânzare FREE SALE CERTIFICATE This is to certify that the following product manufactured by .............................. with its headquarters in ..................................., are registered and sold in Romania: 1. .................................................... Notification Approval no. ……../ ……………. This certificate has been issued in order to be submitted for registering and selling in ........................................................... Head of Office Date........................... 21 Anexa I.7 Formular de raportare FORMULAR DE RAPORTARE Către SNPMAPS Compartimentul Notificări Lista suplimentelor alimentare predozate de origine animală și vegetală și/ sau a amestecurilor acestora cu vitamine și minerale și alți nutrienți notificate de către CRSP ........................, conform Ord. 1228/244/ 63 pentru luna ........../ anul .......* este: Nr. Crt. Serie și nr. înregistrare dosar Data înregistrării Denumire produs Forma de comercializare Compoziție Producător Deținătorul certificatului de notificare * La prezenta listă se vor atașa machetele etichetelor produselor notificate, semnate și ștampilate de către deținătorul notificării. Întocmit Data ................. .................. 22 ANEXA II NOTIFICAREA PRODUSELOR DE UZ EXTERN În categoria produselor de uz extern intră orice produs care are în compoziție plante medicinale, aromatice și/sau produse ale stupului ca atare sau sub formă prelucrată/procesată, destinat punerii în contact cu părțile externe ale corpului uman (tegumente și mucoase) în scopul menținerii echilibrului funcțional al acestora, care, prin excludere, nu se poate încadra în categoria medicamentelor de uz extern, dispozitivelor medicale sau al cosmeticelor. Forma de prezentare a produselor de uz extern poate fi: - solidă: pulberi și alte forme similare; - semisolidă: creme, unguente, geluri și alte forme similare; - lichidă: tincturi, uleiuri, loțiuni, extracte, ape aromatice, sucuri vegetale și alte forme similare. Încadrarea produselor se face prin analizarea deopotrivă a modului de prezentare și a rolului principal atribuit produsului de către producător. Produsele destinate a fi ingerate, injectate sau implantate în corpul uman, precum și cele radiofarmaceutice sau destinate terapiei genetice, nu fac parte din produsele de uz extern notificabile conform acestei proceduri. Punerea pe piață a produselor de uz extern pe bază de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului se face în urma notificării la SNPMAPS și obținerii Avizului de notificare (Anexa II.2). 23 Anexa II.1. Dosarul de notificare a produselor de uz extern • Cererea de notificare (Anexa I.1.a) ; • Certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerțului (copie); Declarație-angajament (Anexa I.1.b); • Fișa de prezentare a produsului; • Specificația tehnică a produsului finit/standard de firmă/standard de produs (pentru producătorii români) sau un document similar (Technical data sheet, Finished product specification), pentru importatori/distribuitori; • Schema fluxului tehnologic-descrierea sumară a metodei de fabricație și o dovadă a respectării bunelor practici de fabricație; • Lista de ingrediente (cantitativ și/sau procentual pentru ingredientele active și menționarea excipienților); • Fișa tehnică pentru plantele autohtone folosite ca materii prime și/sau informații bibliografice reprezentative în cazul speciilor ce aparțin florei altor țări (Anexa I.1.c); • Documente care atestă calitatea, acțiunea și lipsa de nocivitate a ingredientelor și produsului finit (analize fizico-chimice și microbiologice; date științifice; teste efectuate în vitro, pe animale sau pe oameni în fazele de dezvoltare sau de evaluare a siguranței ingredientelor și produsului finit); certificat/declarație de conformitate din țară de origine a produsului, din care să rezulte ca produsul este de uz uman; certificat de liberă vânzare sau alte documente similare pentru produsele din import); • Raportul privind siguranța produsului (Anexa II. 1. a); • Documente care atestă utilizarea ambalajelor care intră în contact intim cu produsul în scop farmaceutic sau cosmetic; • Eticheta – macheta în limba română, obligatoriu ștampilată și semnată; eticheta va cuprinde informațiile ce trebuie furnizate obligatoriu consumatorului, care sunt prezentate în Anexa II. 1.b; • Prospect în limba română, obligatoriu daca se face trimitere la el în eticheta și/sau este introdus în ambalajul secundar; • Mostra de produs, care reprezintă produsul original, fără aplicarea etichetei în limba română la produsele importate; în cazul suspiciunilor (autosesizare SNPMAPS, alerte, sesizări din partea altor autorități) se vor efectua, în laboratoare acreditate, analize privind calitatea și siguranța produsului finit înainte de introducerea pe piață a acestuia. Operatorul are obligația să prezinte buletine de analize/rapoarte de testare sau să suporte costurile analizelor solicitate suplimentare de către SNPMAPS. 24 Anexa II.1.a Raportul privind siguranța produsului RAPORT PRIVIND SIGURANȚA PRODUSULUI 1. Orice produs de uz extern de natura celui definit prin aceasta procedură, odata pus pe piața trebuie să fie sigur pentru sănătatea umană atunci când este utilizat în condiții de folosire normale sau rațional previzibile, punând accent, în general, pe următoarele aspecte: (a) prezentare; (b) etichetare; (c) recomandări/ modul de utilizare și de îndepărtare (apariția unor reacții adverse) sau eliminare (cerințe privind protecția mediului); (d) orice altă indicație sau informație relevantă furnizată de persoana responsabilă. 2. Raportul reprezintă un document complex, obligatoriu, întocmit în prealabil depunerii Dosarului de notificare, de realizarea căruia se ocupă operatorul. Persoana responsabilă pentru întocmirea raportului privind siguranța produsului (angajat permanent sau colaborator al operatorului) trebuie să fie o persoana titulară a unei diplome sau a unei alte dovezi oficiale de calificare, acordată în urma absolvirii unui ciclu de formare universitară din învățământul teoretic și practic în domeniul farmaciei, toxicologiei, medicinei sau a unei discipline similare, ori a unui ciclu de formare recunoscut de un stat membru ca fiind echivalent. 3. Operatorul se asigură că: (a) - în cadrul evaluării siguranței, se iau în considerare utilizarea preconizată a produsului și expunerea sistemică anticipata la ingredientele individuale care se găsesc în formula produsului finit; (b) - în evaluarea siguranței prin analizarea datelor tehnice și științifice avute la dispoziție și consultarea tuturor surselor de informare la care a avut acces, se folosește o abordare adecvată privind forța probantă a dovezilor; (c) - raportul privind siguranța produsului este permanent actualizat, ținând cont de informațiile relevante suplimentare apărute ulterior introducerii pe piață a produsului; (d) - este respectată interdicția de a folosi în compoziția produselor de uz extern a substanțelor și amestecurilor menționate în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), categoriile 1A, 1B și 2, precum și substanțele menționate în anexele II și III din Regulamentul 1223/2009, cu toate modificările ulterioare. Se va ține seama în mod particular de expunerea la aceste substanțe a grupurilor de populație vulnerabile (copii sub 3 ani, persoane în vârsta, femei însărcinate sau care alăptează, persoane cu răspuns imunitar compromis). Mai ales în aceste situații, substanțele interzise ar putea fi acceptate doar la nivel de urme, dacă acestea sunt inevitabile din punct 25 de vedere tehnologic în procesele de fabricație corectă și cu condiția că produsul să fie sigur pentru sănătatea umană. 4. Raportul privind siguranta produsului trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: A. Informații privind siguranța produsului Compoziția cantitativă și calitativă a produsului, cu menționarea funcției preconizate pentru fiecare ingredient (lista); Caracteristicile fizico-chimice (ale ingredientelor, precum și ale produsului finit) și stabilitatea produsului finit, în condițiile de depozitare indicate/recomandate; Încărcătura microbiană și încadrarea produsului în cerințele obligatorii de siguranță; Informații privind materialele de ambalare (caracteristicile relevante ale materialelor de ambalare/certificat de conformitate); Modul de utilizare (trebuie ținut cont de situațiile accidentale, dar și de avertizările/ informațiile suplimentare menționate pe etichetă). Expunerea la produs. Se iau în considerare următoarele aspecte: (a) Zona sau zonele de aplicare; (b) Suprafața sau suprafețele de aplicare; (c) Cantitatea de produs aplicată; (d) Durata și frecvența utilizării; (e) Calea sau căile de expunere normale; (f) Populația sau populațiile vizate, potențiala expunere a unei populații specifice (categorie profesională, de ex.). Se va avea în vedere și posibilitatea unei expuneri secundare, pe alte căi decât cele care rezultă din aplicarea directă (de ex. inhalarea/ingestia involuntară). Profilul toxicologic al ingredientelor (date de literatură științifică, rezultate ale testelor de toxicitate/studii toxicologice relevante). (a) Se pune accentul pe evaluarea toxicității locale (posibile reacții adverse, alergice, iritarea pielii și a ochilor, sensibilizarea pielii, s.a.); (b) Se examinează toate căile toxicologice de absorbție semnificative, precum și efectele sistemice; (c) Se acordă o atenție deosebită oricărui posibil impact asupra profilului toxicologic generat de: dimensiunile particulelor (inclusiv în cazul nanomaterialelor), impuritățile substanțelor și ale materiilor prime folosite, interacțiunea substanțelor; (d) Orice referință încrucișată trebuie dovedită și justificată în mod corespunzător; (e) Sursa informațiilor trebuie indicată cu claritate (citată ca trimitere bibliografică); Efecte nedorite și efecte nedorite grave (exemplificări, date științifice). Alte informații relevante cu privire la produs. B. Evaluarea siguranței produsului Concluzia evaluării – Declarația privind siguranța produsului. Avertismente și mod de utilizare (obligativitatea de a menționa pe etichetă orice avertismente speciale și instrucțiuni de utilizare speciale). 26 (a) O atenție particulară trebuie acordată evaluării produselor destinate copiilor sub 3 ani, precum și a celor destinate utilizării în zona organelor genitale externe; (b) Se evaluează, pe cât posibil, interacțiunile probabile ale substanțelor componente; (c) Trebuie justificată, în mod corespunzător, luarea în considerare a diferitelor profiluri toxicologice; (d) Trebuie să se examineze în mod corespunzător impactul stabilității asupra siguranței produsului. Calificarea evaluatorului: (a) numele și adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranței; (b) dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranței; (c) data întocmirii Raportului de evaluare a siguranței produsului; (d) semnatura persoanei responsabile de evaluarea siguranței. 27 Anexa II.1. b. Informații obligatorii furnizate utilizatorului INFORMAȚIILE OBLIGATORII PREZENTE PE ETICHETĂ Denumirea comercială a produsului; 1.1. Scopul declarat al produsului (funcția), în cazul în care acesta nu reiese cu claritate din prezentarea sa; 1.2. Denumirea și adresa producătorului, iar pentru produsele importate și țara de origine; 1.3. Conținutul nominal la data ambalării (greutatea netă/e), exprimat în unități de masă sau volum; de la prezenta cerință fac excepție următoarele: (a) Ambalajele care conțin mai puțin de 5mg sau 5ml; (b) Mostrele gratuite; (c) Ambalaje conținând produse pentru o singură folosire/monodoze sau testere; (d) Produse preambalate vândute ca un număr de articole (bax) pentru care indicarea greutății sau volumului nu este semnificativă; 1.4. Compoziția produsului (lista este precedată de termenul „ingrediente”): (a) Ingredientele active se detaliază cantitativ sau procentual; (b) Excipienții se enumeră în ordinea descrescătoare a ponderii lor cantitative, fără ca aceasta să fie precizată; ingredientele cu o concentrație mai mică de 1% se pot enumera fără respectarea acestui criteriu; (c) Coloranții pot fi enumerați în orice ordine, după celelalte ingrediente; (d) Toate ingredientele prezentate sub formă de nanomateriale trebuie specificate în mod clar în lista de ingrediente, iar denumirea acestora să fie urmată de cuvântul „nano” între paranteze. 1.5. Termenul de valabilitate/data durabilității minimale (a) Data durabilității minimale este exprimată clar și indică fie luna și anul, fie ziua, luna și anul, în această ordine, și depinde de condițiile care trebuie satisfăcute pentru a garanta acest termen;. (b) Termenul de valabilitate este precedat de mențiunea „a se folosi preferabil înainte de.......” (c) În cazul în care termenul de valabilitate este mai mare de 30 de luni, consumatorul trebuie să fie informat asupra duratei de utilizare de la deschiderea produsului în care acesta poate fi utilizat fără să prezinte pericol pentru consumator. 1.6. Atenționări privind existenta unor ingrediente capabile să dea reacții alergice și menționarea, după caz, a următoarelor: (a) „Persoanele alergice trebuie să ceară sfatul specialistului și să testeze produsul înainte de utilizare”; (b) „În cazul apariției unor reacții alergice, se întrerupe administrarea”; dacă senzațiile neplăcute nu dispar sau se accentuează, se sistează utilizarea produsului și se recomandă prezentarea de urgență la medic”. 1.7. Modul de utilizare, cu menționarea expresă a precauțiilor speciale care trebuie respectate la utilizare. 1.8. Condițiile de păstrare. 1.9. Numărul de lot/serie al produsului pentru identificarea acestuia. 1.10.Autoritatea notificatoare/SNPMAPS și numărul avizului de notificare. 1.11.Alte informații relevante despre produs. 28 2. În cazul în care, din motive practice, este imposibilă specificarea pe etichetă a tuturor acestor elemente, informațiile vor putea ajunge la cunoștința cumpărătorului prin: 2.1. Existența unui prospect, marcaj, banderola sau inel atașat produsului. 2.2. Folosirea unor abrevieri sau simboluri oficiale. 3. La etichetare și la reclamele pentru produse, nu se folosesc texte, nume, marci, poze și semne figurative sau alte semne care să sugereze faptul că aceste produse au caracteristici sau funcții pe care nu le posedă. 29 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA București SERVICIUL NAȚIONAL PENTRU PLANTE MEDICINALE AROMATICE ȘI PRODUSE ALE STUPULUI Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, 021102, București, ROMÂNIA Tel./Fax: 210.91.28; 211.36.39 E-mail: bioresurse@adslexpress.ro Web: www.bioresurse.ro Anexa II.2 Aviz de notificare a produselor de uz extern Nr. înreg. EX....../ Data AVIZ DE NOTIFICARE În conformitate cu prevederile Legii 491/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului...................... privind aprobarea “Procedurii de notificare a produselor de uz extern pe baza de plante medicinale, aromatice și produse ale stupului” puse pe piața pe teritoriul României, Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, în baza documentației înaintate, decide că următorul produs poate fi comercializat și utilizat în ROMÂNIA, conform prevederilor legale în vigoare. Denumire produs: Forma de prezentare: Domeniu de utilizare: produs de uz extern Compoziție: Producător: Adresa: Deținător Aviz de notificare: Adresa: Etichetarea produsului se realizează conform Anexei II.1.b la prezenta procedură. Este interzisă inscripționarea ambalajului și/sau a prospectului produsului cu proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli. Acest act devine nul în situația modificării compoziției (ingrediente și/sau cantități). Șef Serviciu SNPMAPS, Întocmit, Șef Compartiment, 30 ANEXA III CADRU LEGAL CĂRUIA I SE SUPUN SUPLIMENTELE ALIMENTARE ȘI PRODUSELE DE UZ EXTERN - Legea 491/2003, a plantelor medicinale şi aromatice, cu modificarile și completările ulterioare ; - Ordinul 244/2005 al MADR și Ministerul Sănătății privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice, utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate; - Ordinul 1228/2005 al MADR, ANSVSA și Ministerul Sănătății pentru aprobarea normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți; - Ordinul 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare; - Legea 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale; - HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; - HG 685/2009 privind modificările și completările HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor; - Ord. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală; - HG 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Reg. (CE) 1924/2006, privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare; - Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare; - Directiva 2008/100/CE de modificare a Directivei 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce privește dozele zilnice recomandate, coeficientii de conversie pentru calculul valorii energetice și definițiile; - Directiva 2006/37/CE de modificare a anexei II la Directiva 2002/46, referitoare la includerea anumitor substanțe în suplimentele alimentare; - Reg. (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare; - Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 privind listele de vitamine și minerale și formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare; - Reg (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare; - Reg (UE) nr. 1161/2011 de modificare a Directivei 2002/46, a Reg. 1925/2006 și a Reg. 953/2009 în ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produse alimentare; - Reg. (CE) nr 629/2008 de modificare a Reg. 1881/2004 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare; - Reg. (UE) nr. 1129/2011 de modificare a anexei II la Reg. (CE) nr 1333/2008 privind stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari; 31 - Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare; - Regulamentul (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise , înscrise pe produsele alimentare; - Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare; - Reg 1169/2011- privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare; - Reg. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare noi; - Reg. (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; - Reg. (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice. 32

Un pompier aruncă bomba. În Club Colectiv a fost atentat terorist. Au ars de vii ca la crematoriu

FreshNews

Un pompier lansează o ipoteză șocantă cu privire la incendiul devastator din Club Colectiv soldat în prezent cu 56 de morți. Rapiditatea cu care s-a desfășurat incendiul indică faptul că acesta ar fi fost provocat. Pompierul spune că tinerii aflați în Club Colectiv la concertul din 30 octombrie 2015, au ars de vii precum la crematoriu.
foto-socante-club-colectiv-mortiUn pompier, pe nume Ady Lupu, a publicat pe facebook concluziile incendiului din Club Colectiv, coroborând informaţiile din media, inclusiv cu documente oficiale, cum ar fi referatul procurorilor în vederea arestării preventive a patronilor clubului. Pompierul susține că în realitate incendiul din Club Colectiv a fost un atentat terorist.
“La ora 22:32:16, imediat după ce artificiile s-au stins se observă cum spaţiul dintre stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă rămâne în continuare luminat, iar lumina creşte foarte repede în intensitate acoperind o suprafaţă tot mai mare; Astfel, la ora 22:32:26 se observă, de fapt, cum tavanul situat între stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă arde, iar din acesta încep să cadă bucăţi incandescente;”, fragment din Referatul Procurorilor după vizionarea înregistrărilor din Clubul Colectiv.
Tinerii au murit că la Auschwitz, arși ca la crematoriu
“Practic, când au venit pompierii nu au avut ce să stîngă. S-a transformat acea incinta într-un crematoriu în care acele persoane au fost carbonizate, că o camera de gazare, deci cu o mixtură în care în permanentă mai apar alte substanţe care fiecare dintre ele poate că le-am putea contracara, dar împreună nu ştie nimeni ce se poate face cu ele”, a declarat prof. dr. Dan Enescu, directorul Spitalului “Grigore Alexandrescu” la Ambasada Franţei.
Medicul a mai precizat că una dintre fetele care a ajuns la Spitalul Universitar în seară incidentului stătea pe un scaun sub observaţie, nu părea să aibă nimic, dar s-a prăbuşit brusc şi a murit.
“La Colectiv, oamenii au murit precum la Auschwitz. Tinerii aflaţi în club au fost practic gazaţi cu acid cianhidric, acesta fiind folosit şi de nazişti în lagărele din cel de-Al Doilea Război Mondial,” au declarat biochimiştii.
Rezultatele analizei chimice, făcută de experţii de la Universitatea Politehnica din București, au confirmat prezenţa acidului în gazul ucigaş.
Componenta gazului emanat de focul izbucnit în noaptea fatidică în club este extrem de complexă.
“Dominanta în componentă gazelor este reprezentată de monoxidul de carbon şi imensă majoritate a pacienţilor, pe baza investigaţiilor efectuate la internare, au demonstrat că erau intoxicaţi cu monoxid de carbon. De asemenea, era prezent în ordinea concentraţiei, în ordinea importanţei: acid ciahidric, monoxid de azot, dioxid de azot, acid clorhidric, toluen şi xilen. Conform comentariului colegilor de la Universitatea Politehnică, o astfel de combinaţie de otrăvuri pentru o fiinţă umană cu greu şi-ar putea-o imagina cineva”, a spus Ioan Lascăr, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică de la Spitalul Floreasca.
Profesorul Dan Enescu, medic chirurg la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu, cel care i-a tratat şi pe bebeluşii răniţi în incendiul de la Maternitatea Giuleşti, spune că tocmai această compoziţie toxică face cazul special: Am avut impresia, când i-am văzut, că arată altfel decât am văzut în toată existenţa mea, adică era un lucru pe care nu reuşeam, va daţi seama că, după 20.000 de arsuri, începi să-ţi dai seama când intri în contact cu această patologie, şi îţi dai seama cam cum ar trebui să arate. Era ceva….am şi descris, este ceva pe care nu reuşesc să-l înţeleg. Era tocmai ce aţi auzit adineauri, componentă această de intoxicaţie.
În baza acestor informații și declarații, pompierul a concluzionat tranşant că incendiul de la Colectiv are aspectul unui atentat terorist!
Asistăm la primul asasinat terorist împotriva unor oameni frumoşi şi liberi! Gazare, ardere rapidă, plimbarea morţilor cu salvările, substanţe toxice necunoscute în plămânii victimilor, zeci de morţi instant şi în curând probabil în săptămânile ce vor urmă numărul se va duce spre 100… Am participat la sute de incendii când eram militar, la făbricuţe colegi de-ai mei la Fabrică Policolor şi nu s-a pomenit aşa ceva în toată istoria incendiilor în era “modernă ” să zic . Atâtea victime efectiv gazate şi arse în halul acesta . Nu ştiu de unde sunt imaginile, nu am fost acolo, dar să se moară în halul ăla şi să fie legat de acest caz atâtea “coincidenţe” , asta mă face să mă gândesc la un Crematoriu nazist în 2015. 
Nu cred că tavanul sau buretele a fost spălat cu soluţii imflamabile clasa 3,4,8 ADR din greşeală , iar fumul destul de toxic (clasa 6 ADR) de nici doctorii nu reuşesc să identifice decât 4 mari substanţe în compoziţia gazului ,dintre care şi un acid ce intră la clasa 2.3; 2.1;8 -toxic, inflamabil, corosiv. 
Deci avem un incendiu de la un burete şi nişte substanţe dubioase care nu aveau că caută acolo,dar ce domnule eram într-o fabrică de produs substanţe industriale periculoase ???!!! 
Deci : 263 gaz toxic imflamabil, 265 gaz toxic imflamabil comburant, 436 substanţă solidă imflamabila ce produce gaz toxic, TOC -TOXIC ,COMBURANT,COROSIV (a nu se stinge cu apă A-ASFIXIANT-Clasa 2.2. Clasa 8 substanţe corosive . ŞI TOT CRED UNII CĂ A FOST DOAR ACCIDENT !!!!!! ŞI TOTUL A PORNIT DE LA UN BURETE ŞI NIŞTE LEMN DE BRAD . Buretele am văzut că arde cu putere şi degajă un gaz nociv, flacăra se propagă repede şi toată teoria mea conspiraţionistă poate de prost gust , probabil cade la prima pală de vânt , sunt de-acord , pot fi un idiot , nu-i problema se mai înşală lumea şi va rămâne un alt comentariu tâmpit de pe facebook.
 Mulţi martori declara însă că tavanul care are probabil ceva sute de m/2 s-a aprins tot în timp foarte scurt 12 sec-1 minut! Bineînţeles am auzit de la o prietenă că s-ar fi spălat înainte tavanul cu toluen sau diluat şi apoi s-a pus buretele (trebuie aflat cu ce a fost lipit, sunt întradevăr adezivi foarte toxici şi care la fel propagă flacăra ce se răspândeşte destul de repede) 
Diluantii sunt foarte inflamabili dar se evaporă repede şi lucrarea de izolaţie fonică dar nu a fost făcută în ziua aia, imbibandu-se zeci de kg în burete ,sau iar cine ştie ce adeziv inflamabil în cantităţi uriaşe. Am văzut filmuleţul de pe Pro tv în care acest burete se aprinde şi flacăra se întreţine uşor şi la fel se răspândeşte repede . 
Dar cum naiba să se aprindă un club întreg într-un minut asta nu pot înţelege . Mai lipseşte ceva, sau lipsesc alte substanţe inflamabile. Substanţele de tip TFC de exemplu adică cianură şi arsenicul ard foarte repede , degajă gaze foarte toxice şi focul se propagă repede .
Cică chiar buretele eliberează cianură la ardere , ok de-acord, dar cum dreacu în mai puţin de un minut cel puţin 100 de oameni erau în flăcări ??!!
Şi 2 şi 3 minute, e prea rapid pentru sute de metrii .
Şi-apoi toate declaraţiile bombă, că erau satanişti , că şi-au meritat soarta , doctorii români şi francezi care au declarat că s-au confruntat cu substanţe necunoscute de ei ce au otrăvit pacienţii , dealfel foarte mulţi mor de la otrăvuri nu de la arsuri dacă observi , m-a făcut să dezvolt această teorie.
Poate e stupidă şi rămân un bou , dar nu e problema, ei au zis că noi rockerii suntem satanişti şi că ne merităm soarta nu ?!
E, atunci pot specula şi eu pe declaraţiile lor că sunt criminali !
Sau haide să zic că mă înşel eu şi să zicem că nu este aşa !
Totuşi buretele a fost “montat” de o firma specializată nu ?!ei chiar au sugerat să se adauge burete ignifug!
Deci, asta iar mă face să cred că cei de la firma respectivă nu erau idioţi şi nu au dat cu tone de adeziv-lipici-prenadez pe pereţi!

Uluitor ! Secretul din Codul numeric personal. Ulima cifră spune totul despre tine


Uluitor ! Secretul din Codul numeric personal. Ulima cifră spune totul despre tine
FreshNews
Codul Numeric Personal (CNP) este format din 13 cifre: primele șapte reprezintă datele tale de identificare, iar următoarele 6 sunt cifre unice. Eşti curios să vezi ce semnifică ultima cifră în cazul tău?

1 – Eşti o persoană echilibrată şi extrem de competitivă. Atunci când eşti provocat faci faţă situaţiilor cu brio.
2 – Eşti o persoană conflictuală şi trăieşti pe principiul că marile idei se nasc din momentele tensionate.
3 – Îţi place să îi ajuţi pe ceilalţi. Te oferi singur să le întinzi o mână de ajutor, înainte ca aceştia să se plângă de necazurile lor.
4 – Pui mare preţ pe cultură şi pe artă. Pentru tine un om interesant trebuie să fie în primul rând creativ şi citit.
5 – Eşti o persoană care se lasă greu de descoperit. Oamenii pot crede despre tine că eşti arogant şi extrem de fiţos.
6 – Ai o fire nebunatică. Personalitatea ta este atât de complexă încât îi surprinzi pe toţi cu ideile tale.
7 – Ai toate motivele să fii mândru de tine, deoarece eşti considerat un mic geniu. Îţi place să inventezi sau să testezi lucruri noi.
8 – Eşti o persoană sceptică, dar asta te ajută să obţii succes după succes. Nu spui hop până nu sari ţarcul.
9 – Ai un caracter puternic şi niciodată nu îţi lipseşte zâmbetul de pe buze. Poţi fi uşor păcălit de ceilalţi deoarece ai încredere întotdeuna.

Scripturile evreilor sunt doar simple imitatii ale unor mituri mai vechi

FreshNews
Va rataciti nestiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” – Iisus (Evanghelia dupa Matei 22:9)
scripturile evreilor ,un fals al istorieiEvreii reprezinta probabil  poporul celebru din istoria omenirii. Daca nu pentru fapte vitejesti, macar pentru raspândirea istoriei lor prin intermediul Bibliei. Conform acesteia, urmasii lui Avraam s-au stabilit întâi în Canaan, apoi s-au mutat în Egipt, unde s-au înmultit în mod considerabil. Fiind transformati de egipteni în sclavi, au plecat spre Canaan, condusi de Moise. Dupa moartea acestuia, Iosua Navi a fost cel care a preluat conducerea grupului de israeliti, cucerind Canaanul. Prin 1047 î.Hr. s-a format regatul unit al Israelului si Iudeei, sub conducerea lui Saul. În timpul lui David, regatul a devenit o mare putere . Apogeul a fost atins în timpul lui Solomon, fiul lui David, care a transformat Ierusalimul într-o metropola. Conform traditiei, el a construit primul templu al lui Yahweh, zeul evreilor. Dupa moartea lui Solomon, regatul s-a divizat în doua parti, Israel si Iudeea. În anul 586 î.Hr., babilonienii au cucerit Ierusalimul, distrugând templul si deportându-i pe locuitori în Babilon. Poporul ramas în Iudeea s-a refugiat în Egipt. Persii au cucerit Babilonul si i-au eliberat pe evrei din robie prin 539 î.Hr. Întorsi în Ierusalim, acestia au refacut templul lui Solomon, care a fost distrus mult mai târziu de catre romani. În 332 î.Hr., Alexandru Macedon a cucerit Iudeea împreuna cu întreg imperiul persan. Dupa moartea sa, provincia a ajuns sub stapânire siriana. În jurul anului 162 î.Hr., iudeii s-au rasculat, reusind sa creeze un stat independent, regatul hasmonean, care a disparut în 63 î.Hr., când romanii i-au pus la conducere pe Irodieni, vasalii Romei. În anul 6 d.Hr. romanii au cucerit Iudeea, transformând-o în provincie romana. În anul 66 d.Hr. a izbucnit revolta iudeilor, care a durat patru ani si a dus la pustiirea Ierusalimului si distrugerea templului lui Solomon de catre romani. Din anul 135 d.Hr., romanii au schimbat numele Iudeei în Palestina.
Dar oare aceasta istorie este în întregime adevarata ? O parte din ea, mai ales începutul, a ajuns la noi prin intermediul Bibliei. O putem considera o certitudine doar pentru ca este scrisa în “cartea sfânta”? Sau avem nevoie si de alte dovezi, cum ar fi de exemplu descoperirile arheologice ? Este oare Biblia într-adevar cuvântul lui Dumnezeu ?
marduk
Marduk
Adevarata istorie a poporului evreu este diferita de ceea ce stim astazi. O mâna de sumerieni, în frunte cu Avraam, si-au parasit patria la porunca zeului lor, devenind nomazi. Dupa ce s-au plimbat prin Mesopotamia, Canaan si Egipt, s-au hotarât sa se stabileasca în Canaan, unde au trait alaturi de localnici. Dupa aparitia în regiune a hicsosilor în jurul anului 1550 î.Hr. urmasii lui Avraam s-au îndreptat catre Egipt, acolo unde unul dintre ei (Iosif) devenise vizir. S-au stabilit la marginea Egiptului, în Delta Nilului, în Avaris, fosta capitala a hicsosilor. Fiica lui Iosif (numit Yuya de catre egipteni), Tiye, s-a casatorit cu faraonul Amenhotep al III-lea prin 1337 î.Hr., devenind marea regina a Egiptului. Fiul lor, Akhenaton (numit Moise de catre adeptii sai), a scos din Egipt israelitii alaturi de adeptii sai egipteni. În desertul Sinai s-au amestecat cu triburile de madianiti, cu totii pornind spre Canaan. Acolo au sosit pe cale pasnica, amestecându-se cu populatia locala. Nu au fost niciodata o mare putere, Canaanul acelor vremuri fiind un teritoriu sarac, compus din mici orase si sate. În cazul în care au existat, “marii” regi evrei David si Solomon nu au fost decât capetenii ale câtorva sute de oameni. Nu aveau nici o religie stabila, adoptând zeitatile locurilor prin care au ratacit în perioada în care erau nomazi. Dupa ocupatia babiloniana evreii au fost deportati în Babilon, unul dintre cele mai dezvoltate orase din acea epoca. Mai mult ca sigur au fost impresionati atât de cultura babiloniana, cât si de religia acestora foarte bine organizata. Întorsi în Ierusalim, o mâna de preoti, în frunte cu Ezdra, au hotarât sa aplice ceea ce au vazut în Babilon, mai ales din punct de vedere religios. Adica sa aiba o religie bine pusa la punct, întocmai ca babilonienii.
Preotii lui Ezdra au adoptat calendarul lunar babilonian, lucru care se observa si astazi: lunile anului evreiesc au aceleasi denumiri ca ale babilonienilor antici. Au organizat preotimea dupa modelul babilonian. Probabil profund impresionati de templul lui Marduk din Babilon, au construit templul lui Yahweh dupa acelasi model. Ba chiar l-au adoptat pe Marduk ca zeitate suprema, renuntând la vechea lor divinitate. Cum orice religie bine organizata avea, pe lânga temple si preotime, scrieri sfinte, preotii lui Ezdra s-au pus pe treaba. Si-au creat propria mitologie, copiind parti din religia canaanita, babiloniana dar si persana, a lui Zoroastru. Cei întorsi din Egipt au completat cu parti din religia egipteana. Odata stabilite în mare povestile care sa completeze noua religie, preotii evrei le-au asternut în scris. În final s-au ales cele mai reprezentative scrieri care s-au compilat si completat, rezultând “sfintele” scripturi ce formeaza astazi Vechiul Testament. Ce dovezi sunt care sa sprijine ipoteza ca Vechiul Testament e format din legende babiloniene si egiptene ? Haideti sa enumeram câteva dintre ele:
– Cele sapte zile ale Genezei (sase în care Dumnezeu a creat lumea si una în care s-a odihnit) corespund celor sapte tablite de lut pe care a fost scris Enuma Elis, mitul babilonian al Creatiei. Varianta scrisa a Enumei Elis  dateaza din Epoca de Bronz. Evreii au avut acces la acest mit în timpul robiei din Babilon.
– Gradina Edenului se afla în Mesopotamia. Adica exact în locul în care traiau zeii mesopotamieni, conform legendelor acestora. Numele eden provine din cuvântul sumerian edin („casa zeilor”), ce a devenit edinu („stepa” sau „câmpie”) pentru babilonieni.
– Pomul cunoasterii din Gradina Edenului, din care au mâncat Adam si Eva, nu este un concept ebraic. Într-un mit sumerian, zeita Inanna i-a cerut fratelui sau, Utu, sa o ajute sa coboare într-o zona în care care cresteau pomi ai caror roade ar fi ajutat-o sa obtina cunoasterea sexualitatii. Zeul soare a ajutat-o iar Inanna, dupa ce mâncat din fructul pomului cunoasterii, a devenit zeita iubirii. De asemenea, si pomul vietii este “împrumutat” tot de la sumerieni. Pe o tablita de lut se pot observa Enki si primul om, Adapa, sezând la taclale în jurul copacului vietii. Nu lipsesc nici serpii din acel peisaj care ar parea copiat din Cartea Genezei, daca nu ar fi mai vechi cu câteva mii de ani decât scripturile evreiesti.
– Satan din Biblie provine din numele zeului egiptean Seth (ce mai era numit si Setan). Daca initial era privit ca o entitate neutra, pe alocuri chiar pozitiva, dupa întoarcerea evreilor din Babilon lucrurile s-au schimbat. Influentati de religia persana a lui Zoroastru, unde erau delimitate clar divinitatile benefice de cele malefice, evreii l-au transformat pe Satan în inamicul lui Yahweh si al oamenilor.
– Povestea lui Cain si Abel este o copie a legendei celor doi zei frati sumerieni, Enlil si Enki. În Biblie, pastorul Abel a fost ucis de fratele sau, agricultorul Cain. În Sumer, Enki i-a învatat pe oameni pastoritul iar Enlil agricultura. Desi Enki a condus singur Pamântul, fratele sau l-a ucis si i-a luat locul. Acelasi mit se întâlneste si la egipteni, unde pastorul Osiris, primul conducator al Terrei, a fost ucis de fratele sau, Seth, care i-a luat locul. Desi nu s-a ajuns la o traducere exacta a numelor celor doi fii ai lui Adam si ai Evei, raspunsul se gaseste în akkadiana. Abel înseamna „domnul apelor” (a = „apa” iar bel = „domnul”) iar Cain, „gura care acuza” (ca = „gura” iar in = „a acuza”). Sumerianul Enki, cel care a fost ucis de fratele sau, era zeul apelor. Babilonienii îl numeau Ea, care înseamna „casa apelor”. Enlil era cel care acuza de multe ori în fata zeului suprem, An, atât pe oameni, cât si pe fratele sau. Satan din Biblie, care provine din numele zeului Seth (varianta egipteana a sumerianului Enlil), era de asemenea un acuzator, principala sa atributie fiind cea de a aduce acuze sufletelor ajunse la judecata din fata lui Yahweh. Revenind la Cain si Abel, povestea în care cei doi au adus jertfe în fata lui Yahweh, iar acesta l-a ales pe Abel, este identica cu una sumeriana în care zeita Inanna, pentru a-si alege un sot, le-a cerut pastorului Dumuzi si agricultorului Enkidu sa-si prezinte roadele muncii lor. Fiind încântata mai mult de friptura decât de terci, Inanna l-a ales pe pastor.
– Numele celui de-al treilea fiu al lui Adam si al Evei, Seth, este fara îndoiala numele zeului egiptean al desertului si al furtunii.
– Legenda turnului Babel este, de asemenea, copiata din Babilon. Acolo se credea ca, în urma cu foarte mult timp, Marduk le-a cerut supusilor sai sa ridice un turn pâna la cer. Enlil nu a fost de acord cu acest lucru si a darâmat turnul, încurcând totodata limbile supusilor lui Marduk. Evreii nu doar au auzit legenda turnului în timpul robiei babiloniene, ci chiar au avut ocazia de a-l vedea. Regii Nabopalassar si Nabucodonosor al II-lea îl reconstruisera cu putin timp în urma, la porunca zeului Marduk. Locatia turnului biblic este aceeasi, tinutul Shinear fiind Sumerul.
uthnapistim
Utnapistim
– Potopul din Biblie este o copie a mitului Potopului din Mesopotamia. În Epopeea lui Ghilgames, o scriere akkadiana formata din mai multe legende si poeme sumeriene, Utnapistim este pamânteanul care, sfatuit de Enki, si-a construit o arca în care a adus câte o pereche din fiecare animal. Dupa Potop, el si familia sa au repopulat pamântul. Fara îndoiala ca, în timpul robiei babiloniene, evreii au avut acces si la acest mit.
– Itinerariul lui Avraam din Ur pâna în Canaan este în realitate al hicsosilor. Conform Bibliei, Avraam a plecat din Sumer în Canaan. De acolo, în Egipt. Apoi în peninsula Sinai si înapoi în Canaan. Hicsosii au venit din Sumer în Canaan, unde au stat o perioada pâna când s-au îndreptat catre Egipt. Au cucerit nordul Egiptului si l-au condus timp de aproximativ o suta de ani. Dupa ce au fost goniti de alianta printilor tebani, hicsosii au plecat catre Canaan, bineînteles prin peninsula Sinai.
– Moise nu a fost evreu, asa cum sustine Biblia, ci egiptean. În Biblie se spune ca fiica faraonului, când a gasit copilul printre trestii, i-a pus numele Moise (Mose în ebraica) deoarece, a spus ea „din apa l-am scos“. Însa el ar fi trebuit sa fie numit Mosui („cel care a fost scos”), nu Mose. În plus, daca a fost adoptat de catre o egipteanca si a fost crescut ca un print egiptean, era firesc sa fi primit un nume egiptean, nicidecum unul ebraic. Mai ales deoarece sunt mici sansele ca o printesa egipteana sa stie ebraica. Asa cum a observat si Freud, numele Mose nu provine din ebraica, ci din cuvântul egiptean mos, care înseamna copil.  Evreii ascund însa originea egipteana a celui mai important reprezentant al religiei lor, lucru remarcat si de parintele psihanalizei, Sigmund Freud.
– Este binecunoscuta povestea biblica în care Moise este lasat de mama sa într-un cosulet pe Nil, fiind salvat de fiica faraonului. În autobiografia regelui akkadian Sargon cel Mare (cca. 2270 – 2215 î.Hr.), acesta sustine ca mama sa era mare preoteasa în orasul Azupiranu, în timp ce tatal lui ramâne necunoscut. Dupa ce l-a nascut pe Sargon în secret, l-a asezat într-un cos de papura uns cu bitum si i-a dat drumul pe fluviul Eufrat, pentru a evita uciderea lui. A fost gasit de Akki, gradinarul regelui, care l-a adoptat. Ulterior, Sargon va deveni amantul zeitei Istar, care îi va acorda tronul. Pentru ca Sargon a trait cu mult timp înainte de Moise, este evident faptul ca povestea biblica este un plagiat al celei akkadiene, asa cum sublinia si Freud. Israelitii au aflat povestea nasterii lui Sargon în timpul exilului în Babilon. Iar când s-au întors în Ierusalim si au început sa-si scrie textele sacre, au inclus acea parte în legenda lui Moise. Pâna si faptul ca în Biblie ni se spune doar numele mamei lui Moise, în timp ce tatal ramâne necunoscut, este identic cu faptul ca doar mama lui Sargon era cunoscuta, în timp ce tatal lui nu. E posibil totusi ca ambele variante, a lui Sargon si a lui Moise, sa fie copii ale unui mit egiptean mult mai vechi. Dupa ce l-a nascut pe Horus, adevaratul mostenitor al tronului, zeita Isis l-a ascuns între trestiile de pe malul Nilului, pentru a nu fi gasit de catre faraonul uzurpator Seth. Seth, unchiul lui Horus si fratele lui Isis, îl omorâse pe Osiris si îi luase tronul. Auzind ca Osiris are un mostenitor, fara îndoiala ca ar fi încercat sa îl ucida si pe acela. Asadar, zeita si-a crescut fiul pe ascuns, pâna când acesta a ajuns destul de mare pentru a-si cere drepturile. Mama lui Horus, Isis, a fost ajutata sa creasca copilul de catre sora ei, Nephtys, sotia faraonului Seth, la fel cum sotia faraonului biblic a fost ajutata de mama copilului sa-l creasca pe Moise.
– Când Moise l-a întrebat pe Yahweh care este numele lui, zeul i-a raspuns: „Ehyeh asher ehyeh”, ce s-a tradus prin „Eu sunt cel ce sunt”. O propozitie fara sens, care probabil l-a bagat pe bietul Moise si mai mult în ceata. Dar daca propozitia este tradusa corect, adica „Eu sunt cel numit Ea”, afirmatia nu numai ca are sens, ci si indica identitatea dumnezeului biblic. Ea era numele babilonian al lui Enki, zeul-sarpe sumerian. Zeul nu i-ar fi spus lui Moise o propozitie ambigua, Tinând cont ca misiunea acestuia era de a-i convinge pe israeliti ca a fost trimis de catre zeul lor pentru a-i elibera. Ci, dimpotriva, si-a declinat identitatea pentru a putea fi recunoscut. Faptul ca numele zeului era cel babilonian demonstreaza ca evreii au aflat acest nume în timpul petrecut în Babilon, iar povestea biblica a fost scrisa dupa întoarcerea lor în Ierusalim.
– Cele 10 porunci ale lui Moise sunt copiate din Cartea Egipteana a Mortilor. Fiind faraon, Moise / Akhenaton a avut acces la aceasta carte fara îndoiala, probabil în perioada în care a fost preot la Heliopolis.
– Dupa 15 ani de cercetari, arheologul israelian Yohanan Aharoni a concluzionat ca în timpul lui Iosua Navi nu a fost cucerit niciun oras de catre evrei, deoarece acele orase mentionate în Biblie nu mai existau de mult timp. De asemenea, istoricul Mandfred Claus considera ca preluarea Canaanului pe cale militara este o poveste inventata. Arheologul Israel Finkenstein a constatat ca mai mult de 90% dintre cercetatori au stabilit de comun acord ca nu a existat niciun exod din Egipt al poporului lui Israel. Prin urmare, nici cucerirea Canaanului nu a existat . Ierihonul nu a fost distrus de Iosua Navi, ci cu mult timp înainte, prin 1549 î.Hr. La fel si cetatea Ai, al carei nume înseamna „gramada de ruine”. Cu toate astea, exodul a avut loc, dar nu în modul prezentat de Biblie. În realitate s-au folosit doua surse, ce au fost compilate într-o singura poveste. Una reprezinta cele câteva sute de israeliti amestecati cu egipteni si beduini madianiti, condusi de Akhenaton. A doua sursa o reprezinta exodul hicsosilor din Egipt. Dupa ce au fost goniti de catre printii tebani prin 1550 î.Hr., hicsosii au plecat în Canaan. Cum se estimeaza ca zidurile Ierihonului au cazut prin 1549 î.Hr., e posibil ca hicsosii sa fie cei care au cauzat acest lucru. De asemenea, exista probabilitatea ca tot ei sa fi cucerit si celelalte orase canaanite. Conform lui Manethon, hicsosii sunt cei care au construit Ierusalimul. Evreii au atribuit micului grup al lui Akhenaton faptele hicsosilor, rezultând astfel marele exod din Biblie.
circumcizie
Circumcizia la egipteni
– Circumcizia, legamântul sacru al evreilor cu Yahweh, nu a fost inventata  de Avraam. În realitate, egiptenii practicau circumcizia de mii de ani, lucru demonstrat atât de desenele din temple cât si de mumii. Asa cum remarca si Freud, cel mai probabil egipteanul Moise le-a adus evreilor acest obicei, nicidecum Avraam.
– Chivotul Legamântului, în care Moise ar fi asezat cele 10 porunci divine, este o copie a chivotului lui Sin (Enki), zeul babilonian al lunii. Se observa modelul babilonian al chivotului lui Moise prin faptul ca era decorat cu heruvimi (sfincsi), care în Mesopotamia si Egipt erau considerati paznici ai secretelor.
– Unul dintre epitetele dumnezeului biblic este El. Însa El era numele divinitatii supreme în Canaan. El este forma prescurtata a lui Ellil, numele dat de babilonieni sumerianului Enlil. Evreii l-au echivalat pe Yahweh al lor cu El al canaanienilor pentru ca, mai târziu, sa-l înlocuiasca. Sotia lui El era Asera. Biblia spune ca, în templul lui Solomon, regele Roboam a adus o statuie a Aserei. Regele Esra a îndepartat-o dar Manase a readus-o în locul ei traditional. Regele Iosua a exilat statuia din templu, dar ea s-a întors dupa moartea regelui. Asadar, pentru israeliti, locul Aserei era lânga Yahweh, asa cum pentru canaanieni era lânga El. Inamicul lui El erau fratele sau, Dagon, si fiul acestuia, Baal. În Biblie, cel mai aprig dusman al lui Yahweh era Baal, lucru subliniat cel mai bine în competitia dintre Ilie si profetii lui Baal. În capitolul cinci din Cartea întâi a Regilor, când filistenii au asezat chivotul lui Yahweh lânga statuia lui Dagon, zeul evreilor a distrus statuia zeului inamic. Asadar, evreii nu doar au copiat miturile zeilor altor popoare, ci chiar si divinitatile respective.
– Se presupune ca David si Solomon au domnit în secolul al X-lea î.Hr. Arheologul Israel Finkelstein sustine ca relatarile biblice despre domniile celor doi sunt fictive. David nu putea sa se lupte cu Goliath din Gat, deoarece respectiva localitate era distrusa de mai bine de un secol în acea vreme. Faptul ca Goliath era îmbracat ca un mercenar grec iar povestea prezinta elemente homerice, demonstreaza ca nu putea fi scrisa decât mult mai târziu. Pâna si Vechiul Testament este confuz în ceea ce priveste ucigasul uriasului. Daca în Întâia carte a Regilor David este eroul, în cea de-a doua ucigasul lui Goliath este Elhanan, un necunoscut. Când arheologii au descoperit printre ruinele unui fost oras al filistenilor o oala pe care era inscriptionat numele Goliath, au presupus ca aceea era o dovada a acuratetii povestii biblice. Însa acel nume inscriptionat pe oala nu demonstreaza decât ca a existat cel putin o persoana cu numele Goliath în rândul filistenilor, nu si ca acea persoana era de statura înalta sau ca s-a luptat cu David. În realitate, povestea luptei dintre David si Goliath este o preluare a autobiografiei egipteanului Sinuhet. Acesta era un curtean aflat în serviciul lui Nefru, fiica lui Amenemhat I din secolul al XX-lea î.Hr. Sinuhet povestea ca a fugit subit din Egipt, s-a luptat cu campionul Retenu, “un mare barbat din Canaan” si a revenit în final pentru a fi îngropat în pamântul natal.
– Acelasi profesor Finkelstein a demonstrat ca numele lui David si Solomon nu figureaza în niciun text contemporan extrabiblic si nicio descoperire arheologica nu permite acreditarea existentei lor. Nu exista nici macar o singura dovada ca în secolul al X-lea î.Hr. a existat un mare imperiu israelit, asa cum sustine Vechiul Testament. Faptele de arme ale lui David sunt în realitate cele ale faraonului egiptean Tuthmosis al III-lea. În Biblie, David s-a luptat la Raba cu amonitii si sirienii, apoi l-a batut pe regele din Soba, înainte sa-si întemeieze din nou domnia la Eufrat. Conform surselor egiptene, nu David ci Tuthmosis al III-lea este cel care, pe la sfârsitul anului 1469 î.Hr., a plecat cu armata în Canaan. S-a luptat cu sirienii si canaanienii în afara orasului Meggido. În timpul celor sapte luni, cât a durat asediul orasului Meggido, faraonul a locuit în Ierusalim. Dusmanii au reusit sa scape si s-au refugiat în Qades de pe râul Oronte, oras cucerit de faraon în 1461 î.Hr. Peste trei ani a trecut Eufratul si l-a învins pe regele din Mitanni. Thoth sau Tuth, prima parte a numelui faraonului, se scrie Dwd în ebraica, care e radacina numelui regelui David.
– Conform descoperirilor arheologice, în perioada domniilor lui David si Solomon nu existau în Israel nici monumente, nici scrisul. Ceea ce înseamna ca e imposibil ca David sa-si fi scris celebrii psalmi. Acestia au fost redactati mult mai târziu, dupa întoarcerea evreilor din Babilon. Nu stim exact daca autorul necunoscut al psalmilor i-a compus singur, dar stim ca cel putin unul, Psalmul 104, este copia unui poem compus de faraonul egiptean Akhenaton.
– Daca în vremea lui Solomon nu existau în Israel monumente, înseamna ca nu a existat nici templul lui Solomon. De fapt, nu exista nicio dovada ca ar fi existat acel Prim Templu. În realitate, evreii din Babilon, impresionati de maretia templului lui Marduk, aflat lânga zigguratul Etemenanki (turnul Babel), au construit templul lui Yahweh din Ierusalim dupa acelasi model. Pentru a nu fi acuzati ca ar copia templul lui Marduk, au sustinut ca acel templu era o reeditare a unuia mult mai vechi, cladit de Solomon. Nici macar legenda care spune ca babilonienii au distrus templul lui Solomon nu este originala. Cazut sub dominatie persana, Babilonul s-a rasculat în 482 î.Hr. Regele persan Xerxes a înabusit revolta si, ca pedeapsa, a ordonat distrugerea zigguratului Etemenanki, turnul Babel din Biblie.
– Nu exista nicio dovada ca ar fi existat regele Solomon. Dar daca a existat într-adevar, legendele din jurul lui sunt pure fabulatii. Întelepciunea cu care se presupune ca era înzestrat era necunoscuta popoarelor vecine contemporane. Scripturile au fost redactate în vremea lui Solon, unul dintre cei sapte întelepti ai Greciei antice. E posibil ca înteleptul Solon sa fi fost folosit ca model pentru personajul Solomon, fiind remarcabila asemanarea numelui celor doi. Daca întelepciunea lui Solomon a fost copiata de la Solon, faptele sale au fost „împrumutate” de la faraonul egiptean Amenhotep al III-lea, tatal lui Akhenaton. În Biblie, tatal lui Solomon a creat imperiul israelit iar el a mentinut relatiile diplomatice. În realitate, tatal lui Amenhotep al III-lea a creat imperiul egiptean iar el a mentinut relatiile diplomatice. Se spune ca Solomon s-a casatorit cu multe printese. Amenhotep al III-lea a facut acelasi lucru, casatorindu-se cu doua printese din Siria, doua din Mitanni, doua din Babilon si una din Arzawa. Solomon s-a închinat la Astarte si Moloch la batrânete. Amenhotep al III-lea a primit la batrânete o statuie a lui Istar (Astarte) de la regele Tusratta din Mitanni, pentru a se vindeca de durerile de dinti. Solomon a schimbat organizarea militara, introducând carele de lupta ca arma esentiala. Amenhotep al III-lea a organizat carele de lupta ca unitate separata de razboi. Solomon a unit Israelul cu alte parti ale imperiului, având doisprezece ispravnici. Amenhotep al III-lea a organizat imperiul egiptean în douasprezece sectiuni administrative. În timpul domniei lui Solomon, imperiul israelit a devenit tot mai fragil. Au aparut probleme în sudul Palestinei si în Edom, Rezon a cucerit Damascul iar influenta lui Solomon s-a diminuat în Siria. În timpul domniei lui Amenhotep al III-lea, imperiul egiptean a devenit tot mai fragil. Au aparut rebeliuni în sudul Palestinei si în Edom. Influenta faraonului a scazut în Siria iar regele hitit Suppiluliuma a amenintat nordul Siriei, inclusiv Damascul. Solomon i-a dat lui Hiram, regele din Tir, 20 de cetati din pamântul Galileei. Amenhotep al III-lea i-a dat lui Abimilichi orasele Tir, Huzu si Zerbitu din Galileea. Solomon a construit orase pentru provizii si garnizoane si a reconstruit orasele Hasor, Meggido, Ghezer, Milo, Bet-Horonul de Jos, Balat si Tadmor. Amenhotep al III-lea a reconstruit Hasor, Meggido, Ghezer, Milo, Bet-sean si Lachis. Solomon a construit zidul Ierusalimului, Primul Templu si un palat. Amenhotep al III-lea si-a construit un palat la Teba si temple în aproape toate orasele din Canaan unde avea garnizoane.
– Influenta babiloniana a scripturilor se observa cel mai bine în Cartea Esterei. Departe de a fi un adevar istoric, aceasta carte îi are ca protagonisti pe Estera (Ester în ebraica), evreica ce a devenit regina imperiului persan, si Mardoheu (Mordechai în ebraica), tatal ei adoptiv. Nu exista nicio dovada ca împaratul Xerses ar fi avut o sotie numita Estera. În schimb, nu încape nicio îndoiala ca numele eroilor evrei din Babilon, Estera / Ester si Mardoheu / Mordechai, sunt numele celor mai mari zei ai Babilonului, Istar si Marduk. Povestea a fost inventata ca explicatie pentru sarbatoarea Purim, autorul necunoscut folosind numele zeilor babilonieni probabil tot în semn de omagiu.
– Desi se sustine ca Biblia a fost scrisa de diferiti patriarhi, adevarul este cu totul altul. Toate scripturile Vechiului Testament au fost compuse si redactate de preotii lui Ezdra, dupa întoarcerea din robia babiloniana. Cei mai multi patriarhi nu cunosteau scrierea, asa ca nu aveau cum sa scrie respectivele texte. Cea mai aprinsa polemica se învârte în jurul Pentateuhului, sau primele cinci carti ale Bibliei. Desi se considera ca Moise este autorul lor, cercetatorii au demonstrat ca acest lucru este imposibil. Daca Moise le-ar fi scris, în primul rând ar fi trebuit sa le redacteze în limbajul hieroglific, tinând cont ca aceasta era singura scriere pe care o cunostea. În al doilea, ar fi vorbit despre el la persoana întâi, nu la a treia. Iar în ultimul rând, nu putea sa scrie despre evenimente ce au avut loc dupa moartea sa. Pe 16 ianuarie 1948, Secretarul Comisiei Biblice de la Vatican a recunoscut ca Pentateuhul lui Moise nu a fost scris de un singur autor, ci provine din mai multe surse diferite. Acele surse sunt preotii lui Ezdra care au modificat povestea lui Akhenaton pentru a se potrivi scopului poporului evreu.
moise si pentateuhul
– Yahweh al evreilor era Marduk al babilonienilor. Marduk i-a ordonat lui Nabucodonosor al II-lea din Babilon sa plece cu armata la vest, în Liban. Yahweh i-a poruncit sa atace Egiptul si Ierusalimul în 586 î.Hr. Sennacherib a subjugat Iudeea si a pradat Babilonul în 689 î.Hr., la porunca lui Marduk. Biblia sustine ca regele asirian a urmat poruncile lui Yahweh. În scrierile persane, Marduk i-a poruncit lui Cyrus sa cucereasca Babilonul, deoarece era suparat pe poporul sau. Conform Bibliei, Yahweh i-a poruncit lui Cyrus acest lucru, pentru a-i elibera pe evrei. Marduk a hotarât ca pustiirea Babilonului sa dureze 70 de ani. Acelasi lucru a hotarât si Yahweh pentru Ierusalim. E greu de crezut ca toti acesti regi ar fi ascultat poruncile mai multor zei. Regii asirieni, babilonieni si persi nu ar fi avut de ce sa urmeze ordinele unui zeu al israelitilor. Persanul Cyrus nu ar fi dat socoteala în fata babilonianului Marduk, când zeul sau suprem era Ahura Mazda. La fel si asirianul Sennacherib, al carui zeu era Assur. Cu toate acestea, ei au ascultat ordinele unor zei straini. De ce ? Pentru ca toate aceste divinitati reprezentau una singura. Marduk era Yahweh si Ahura Mazda. Acesta era zeul pe care evreii l-au adoptat dupa întoarcerea din Babilon, în încercarea de a avea o religie clar definita, dupa modelul babilonian. Acest lucru reiese foarte clar din Biblie: toti profetii Vechiului Testament, alaturi de Iisus si Ioan Botezatorul din Noul Testament, erau profund suparati ca evreii si-au uitat dumnezeul, alegând pe un altul. La fel au gândit si esenienii, care au preferat sa se izoleze de restul populatiei din cauza acestui sacrilegiu. O dovada în plus este folosirea de catre esenieni a calendarului solar, desi restul israelitilor îl adoptasera pe cel lunar. Zeul lui Moise, Aton, era o divinitate solara, pe când cel babilonian, Marduk, era lunara. În Noul Testament nu este folosit nici macar o singura data numele Yahweh. Iisus se considera fiul lui Dumnezeu, însa acel Dumnezeu era o zeitate solara, nicidecum Yahweh al evreilor. Trecerea de la un zeu la altul reiese si din modificarea simbolului israelitilor. De la steaua lui David, cu cinci colturi, s-a trecut la cea a lui Solomon, cu sase. Steaua cu cinci colturi reprezinta a cincea planeta din exterior catre Soare, adica Jupiter. Steaua cu sase colturi este a sasea planeta, adica Marte. Jupiter este echivalentul sumerianului Enlil iar Marte al lui Martu, numit Marduk de catre babilonieni.
– În Babilonul antic, Marduk era zeul suprem. Însa, alaturi de el, se aflau la loc de cinste tatal sau, Ea (Enki al sumerienilor) si mama sa, Istar (Ninhursag în Sumer). Desi a luat locul lui Enlil, acaparându-i titlurile si functiile, Marduk nu a facut acelasi lucru cu tatal sau, pe care l-a asezat alaturi de el, ca egal. În Mesopotamia, numarul 40 era al lui Enki, echivalentul titlului de Mare Print. În Biblie, numarul 40 este cel mai des folosit: Potopul a durat 40 de zile si 40 de nopti; spionii israeliti au explorat Canaanul timp de 40 de zile; Eli, Saul, David si Solomon au domnit câte 40 de ani; israelitii au ratacit în desert timp de 40 de ani; la 40 de ani, Moise a fugit din Egipt, s-a întors dupa 40 de ani pentru a-si lua poporul si a murit dupa alti 40; Moise a petrecut pe muntele Sinai trei perioade de câte 40 de zile si 40 de nopti; Otniel a fost judecator 40 de ani; sub Ghedeon au fost 40 de ani de pace; filistenii i-au asuprit pe israeliti timp de 40 de ani; Ilie a mers 40 de zile prin pustiu pâna la muntele Horeb; Isac si Esau s-au casatorit la vârsta de 40 de ani; Iisus a petrecut 40 de zile în desert; s-a înaltat la cer dupa 40 de zile de la învierea sa. Acesta este motivul pentru care 40 este cel mai des folosit numar din Biblie: ca omagiu pentru Enki, tatal zeului suprem Marduk / Yahweh.
 În concluzie, Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci o carte scrisa de un grup de oameni ce încercau sa-si formeze o religie dupa modelul babilonian si egiptean. Asa se explica atât numarul foarte mare de erori cât si lipsa dovezilor arheologice cu privire la acuratetea întâmplarilor prezentate în scripturi. Privind lucrurile în aceasta lumina, câta încredere mai putem avea în învataturile scripturilor ?